Dom rekolekcyjny Siedlanów - diecezja siedlecka

W domu rekolekcyjnym prowadzimy nauki przedmałżeńskie - kursy weekendowe dla narzeczonych, rekolekcje dla małżonków oraz rekolekcje specjalistyczne. Zapewniamy ciekawe wykłady, nocleg oraz wyżywienie. Zapraszamy serdecznie!

Sprawdź grafik

Od wczesnej wiosny br. Kuria Diecezjalna Siedlecka realizuje termomodernizację Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Inwestycja ta wdrażana jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi  765 125 zł, a wartość dofinansowania: 688 610 zł, tj. 90% jego wartości całkowitej.

W ramach projektu całkowicie zmodernizowany został system ogrzewania budynku – stare kotły węglowe zastąpione zostały zestawem trzech pomp ciepła powietrznych gazowych absorpcyjnych (moc 3x 25 kW) i dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych (moc 2x 34 kW) zasilanych gazem ciekłym propan butan. Zamontowano pogrzewacz cieplej wody użytkowej o pojemności 400 l, który jest zasilany z pomp ciepła, wymieniono również 22 zawory termostatyczne w starej części Domu Rekolekcyjnego. Zlikwidowano także zużytą wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną – w jej miejsce zainstalowano wentylację z odzyskiem ciepła o mocy 3600 m3/h. W celu zapobieżenia nadmiernych strat energii ocieplono strop nad kaplicą oraz wymieniono część okiem w piwnicy. Na dachu budynku pojawiła się instalacja fotowoltaiczna
o mocy 9,72 kW, która produkować będzie energię elektryczną na potrzeby obiektu. Wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu zainstalowanych zostało 376 sztuk oświetlenia LED, oświetlenie zewnętrzne będzie wyposażone w czasową
i zmierzchową regulację czasu pracy.

Jak wskazuje opis zrealizowanych zadań, głównym celem projektu było obniżenie zapotrzebowania na energię Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i innych technologii niskoemisyjnych. Wdrożenie przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia efektywności termicznej obiektu objętego projektem, co zracjonalizuje sposób zarządzania energią, a także ograniczy jej straty poprzez uszczelnienie przegród cieplnych budynków. Dodatkowy efekt przyniesie realizacja instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła), które będą produkowały „czystą” energię elektryczną na potrzeby placówki. Zastosowane rozwiązania techniczne przyczynią się do poprawy warunków realizacji zadań religijnych, edukacyjnych i opiekuńczych, a także podniosą komfort przebywania w pomieszczeniach. Ograniczą również potencjalne zagrożenia zdrowotne wszystkich użytkowników, wynikające z nierównego rozkładu temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Projekt przyniesie efekty ekologiczne w postaci ograniczenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych o 110.3 Mg/ rok. Zmniejszy się również ilość wykorzystywanej energii pierwotnej przez obiekt o 3358,1 GJ rok.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU
POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA TERMOMODERNIZACJĘ
DOMU EWANGELIZACYJNEGO W SIEDLANOWIE

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego termomodernizacji Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski
w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Domu Ewangelizacyjnego
w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” do siedziby Zamawiającego wpłynęło dwie oferty. Przedstawione one zostały w zestawieniu zamieszczonym poniżej.

OFERENT/ DOSTAWCA/ WYKONAWCA

(nazwa, NIP)

Wartość oferty netto

Stawka VAT

Wartość oferty brutto

Liczba punktów wg kryteriów oceny

Przedsiębiorstwo Budowlane Romuald Kapczuk, ul. Moniuszki 2/1A, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538 106 49 32

576 850,00

23%

709 525,50

100

AZ-BUD  Andrzej Zieniuk, ul. Wojska Polskiego 24, 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 537 184 16 18

586 000,00

23%

720 780,00

98,4 pkt

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Romuald Kapczuk, ul. Moniuszki 2/1A, 21-300 Radzyń Podlaski, z którą podpisana zostanie umowa na realizację robót termomodernizacyjnych. Planowany termin podpisania umowy: 19 lutego 2019 roku.

Siedlanów, 11 lutego 2019 roku

 

 

Siedlanów, dnia 24 stycznia 2019 roku

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na termomodernizację Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie,
gm. Radzyń Podlaski

W związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Domu Ewangelizacyjnego
w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski
”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, Kuria Diecezjalna Siedlecka zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w następującym zakresie:

  1. pompy ciepła i kotły,
  2. wentylację mechaniczną,
  3. wymianę zaworów termostatycznych grzejnikowych,
  4. izolacje na c.w.u. – uzupełnienie,
  5. wymianę oświetlenia na LED,
  6. docieplenie stropodachu,
  7. wymianę stolarki,
  8. instalację fotowoltaiczną.

Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz ze specyfikacją warunków zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe  wraz z załącznikami, które jest dostępne poniżej (link):

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 – Projekt_budowlany – technologia gazowych pomp ciepla

Załacznik nr 2 – Projekt budowlany – instalacja zbiornika na gaz płynny

Załacznik nr 3 – Projekt budowlany – konstrukcja wsporcza pod zbiornik gazu

Załacznik nr 4 – Audyt energetyczny i obmiar cz. 1

Załacznik nr 7 – Oświadczenie – wykaz robót

Załacznik nr 8 – Oświadczenie – wykaz osób

Załacznik nr 9 – Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załacznik nr 10 – wzór umowy z Wykonawcą

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: ks. Grzegorz Koc, e-mail: koc5@o2.pl, adres pocztowy: Siedlanów 60, 21-300 Radzyń Podlaski. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Kuria Diecezjalna Siedlecka (kancelaria), ul. Piłsudskiego 62, 06-110 Siedlce w terminie do dnia 8 lutego 2019 roku do godz. 12:00. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 12:15
w siedzibie Zamawiającego. Wyniki niniejszego postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej Siedleckiej: https://diecezja.siedlce.pl/ oraz na stronie internetowej Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie: http://siedlanow.pl/.

Ks. Grzegorz Koc

dyrektor Domu Pielgrzymkowo-Rekolekcyjnego

w Siedlanowie.


Wszyscy którzy chcą wspomóc dzieło rozbudowy mogą wpłacać swoje ofiary na konto domu rekolekcyjnego
BS Radzyń Podlaski
nr konta: 45 8046 0002 2001 0106 4364 0001

Wszystkim ofiarodawcom składamy Bóg Zapłać i zapewniamy o modlitwie