II Niedziela Wielkiego Postu.

Dzisiaj 2 Niedziela Wielkiego Postu.
 
ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
28.02.2021 r.
TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI.
WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS I WYKONAJ WIELKOPOSTNĄ PRACĘ DLA SIEBIE I TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA.
Żono! Mężu!
„W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wiel-kiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwo-ści Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często trak-towaliśmy je źle (por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum na-szego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzy-mawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia tro-skliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielka-noc braterstwa.
(Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2021r.).
ZADANIE MAŁŻEŃSKIE
o Przygotuj się do Spowiedzi świętej, zechciej z Jezusem spotkać się w tym sakramencie.
o Pomyśl o osobie, z którą dzieli Cię nieporozumienie. Może to czas na pojednanie?
o Zaplanuj czas na udział w nabożeństwach: drogi krzyżowej, gorzkich żali, bądź z Jezusem, bo On chce być z Tobą.
DUSZPASTERSTWO RODZIN
e-mail: drsiedlce@wp.pl
DOM REKOLEKCYJNY W SIEDLANOWIE
tel. 696 502 852 lub 83 352 51 14
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Ziarno DLA MAŁŻONKÓW Stowa BäG PRZEZ TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓ“W ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI. WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS WYKONAJ VIELKOPOSTNA PRACĘ DLA SIEBIE TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA. WWW.DRSIEDLCE.PL”